محورهاي تخصصي كنفرانس
1398/03/16

به منظور همسو سازي كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي با نيازهاي علمي و صنعتي مهم كشور، محورهاي كنفرانس  به صورت تخصصي و به شرح زير مصوب شدند.   

محورهاي دومين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي

* مفاهيم، تئوري ها و نظريات علمي در حوزه مطالعات بين رشته اي مديريت و مهندسي

* مطالعات بين رشته اي و توسعه علمي و كارآفريني كشور

* مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي جهت توسعه و بهبود مديريت بحران در كشور

* مطالعات بين رشته اي مديريت و مهندسي در راستاي مديريت موثر محيط زيست و منابع طبيعي

* مطالعات بين رشته اي مديريت و مهندسي در راستاي مهندسي فناوري اطلاعات، مديريت فضاي سايبري و دولت الكترونيك

* مطالعات بين رشته اي مديريت و مهندسي در حوزه مديريت ساخت، معماري و طراحي مبلمان شهري

* مطالعات بين رشته اي مديريت و مهندسي همسو با توسعه صنايع، ساخت داخل و مديريت و انتقال تكنولوژي

* مطالعات بين رشته اي مديريت و بازاريابي داخلي و بين المللي

* مطالعات بين رشته اي مديريت و مهندسي در حوزه گردشگري

   * ساير موضوعات مرتبط با مدیریت، علوم انساني و مهندسي