معرفي مدل بومي رضايت مشتركين برق
1397/10/21

دكتر عبدالمحمد مهدوي دبيرعلمي كنفرانس با عنوان" معرفي مدل بومي سنجش رضايت مشتركين در شركت هاي توزيع برق" سخنراني خواهد كرد. سخنراني ايشان برگرفته از نتايج پروژه تحقيقاتي است كه اخيرا در شركت توزيع نيروي برق استان البرز توسط موسسه پژوهشي مديريت مدبر به انجام رسيده است.