پروفسور علي اكبر فرهنگي
1397/10/21

گراميداشت حضور و تقدير از پروفسور علي اكبر فرهنگي استاد دانشگاه تهران و چهره ماندگار مديريت كشور در روز برگزاري كنفرانس