نمايه رايگان در ISC
1397/10/22

بر اساس تصميم شوراي سياستگذاري كنفرانس و به منظور پشتيباني از پژوهشگران فعال كه بيش از يك مقاله به كنفرانس ارسال مي نمايند، نمايه تمامي مقالات دوم به بعد هر نويسنده در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC به صورت رايگان انجام مي شود.