دعوت از فارسي زبانان و ايرانيان مقيم خارج از كشور
1397/10/23

نظر به گستردگي موضوعي و اهميت انتشار مطالعات صورت گرفته در محورهاي " اولين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي" و با توجه به اعتبار بالاي كنفرانس؛ بدينوسيله از تمام فارسي زبانان و ايرانيان مقيم خارج از كشور و همچنين دانشجويان خارجي مشغول به تحصيل در دانشگاههاي ايران جهت شركت و ارايه مقاله به كنفرانس دعوت بعمل مي آيد.