سازمان مركزي دانشگاه فرهنگيان
1397/11/11

سازمان مركزي دانشگاه فرهنگيان نسبت به اطلاع رساني اولين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي بر روي سايت رسمي خود اقدام كرد.