دانشگاه تهران
1397/11/11

پرديس البرز دانشگاه تهران نسبت به اطلاع رساني اولين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي اقدام كرد.

لينك خبر