فراخوان عمومي و چاپ كتاب مقالات برگزيده
1397/11/11

نظر به اهميت و جايگاه والاي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي و نقش ارزنده توليد علم در اين حوزه در توسعه علمي و ميدان داري علم در دنياي پيشرفته امروز، بدينوسيله از اساتيد، دانشجويان تحصيلات تكميلي و پژوهشگران دعوت مي شود نسبت به ارسال آثار فاخر خود به كنفرانس اقدام فرمايند. بر اساس تصميم شوراي سياستگذاري كنفرانس مقالات برگزيده اولين كنفرانس بين المللي مطالعات مديريت و مهندسي در قالب كتاب منتشر و در اختيار جامعه علمي قرار مي گيرد.
اين كنفرانس به سان خورشيدي در جهان علم افتخار دارد نسبت به پذيرش مقالات ارزنده بين رشته اي در مديريت و مهندسي و انتشار آن به شيوه هاي مختلف از جمله دي وي دي مجموعه مقالات كنفرانس، درج در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC ، درج در پايگاه مرجع دانش CIVILICA، درج در پايگاه علمي جهاد دانشگاهي كشور SID و بويژه انتشار آثار برگزيده در قالب كتاب مجموعه مقالات اقدام نمايد.
علاوه بر اين امكان سخنراني، تقديم لوح تقدير و تنديس ويژه كنفرانس از ديگر تمهيدات در نظر گرفته شده براي مقالات برتر مي باشد.