درخواست تسريع در ارسال مقالات و پرداخت تعرفه ها
1397/11/21

با توجه به استقبال گسترده و ارسال صدها مقاله توسط پژوهشگران داخلي و خارجي به كنفرانس و به منظور تسريع در تنظيم سي دي مجموعه مقالات و صدور گواهي نامه هاي اصل هولوگرام دار، تقاضامند است در ارسال مقالات و بويژه ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها تسريع بعمل آورند. لازم به يادآوري است آخرين مهلت استفاده از تخفيفات اعلام شده 17 اسفند 97 مي باشد و مقالاتي كه بعد از تاريخ مذكور به دبيرخانه ارسال شوند مشمول پرداخت اضافي هستند.