اطلاعيه خيلي مهم.
1397/12/20

به اطلاع پژوهشگران ارجمندي كه قصد شركت حضوري در روز برگزاري كنفرانس دارند، مي رساند كه حداكثر تا روز سه شنبه 21 اسفندماه 1397 نسبت به ثبت خدمات و انتخاب گزينه شركت حضوري در كنفرانس اقدام نمايند تا دعوت نامه الكترونيكي براي آنان تلگرام شود.