تنديس كنفرانس
1398/07/22

بر اساس تصميمات اتخاذ شده در شوراي سياستگذاري كنفرانس، به ده نفر از نويسندگان محترم مقالات برتر كه موفق با ارايه سخنراني در كنفرانس شوند، تنديس ويژه كنفرانس همراه با لوح تقدير تقديم مي شود.