تعيين رابطين امور بين الملل كنفرانس در اروپا و شرق آسيا
1398/08/05

شوراي سياستگذاري كنفرانس سركار خانم دكتر مانا خوشكام را به عنوان رابط امور بين الملل كنفرانس در اروپا و آقاي دكتر شايان كيومرثي به عنوان رابط امور بين الملل كنفرانس در شرق آسيا منصوب نموده و براي ايشان آرزوي موفقيت مي نمايد. ارتباط با اين عزيزان از طريق اي ميل info@icocs.ir ميسر مي باشد.