چاپ تعدادي از مقالات برگزيده
1398/11/25

مجله " Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production" تعداي از مقالات برگزيده كنفرانس را به صورت ويژه نامه چاپ خواهد كرد. با توجه به اينكه زبان مجله انگليسي است تعدادي از مقالات برتر كه به زبان انگليسي به كنفزانس ارسال شوند و مرتبط با زمينه تخصصي مجله باشند، جهت چاپ معرفي خواهند شد.