مشاركت انجمن علمي آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران در برگزاري همايش
1397/02/12

بر اساس تفاهم نامه همكاري مشترك بين موسسه پژوهشي مديريت مدبر و انجمن علمي آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران ؛ همايش بين المللي مديريت و مهندسي به صورت مشترك برگزار خواهد شد.ه