اعتبار جهاني كنفرانس
1398/12/21

نظر به مشاركت دانشگاههاي معتبر خارجي ازكشورهاي يونان، ايتاليا، تايلند و دانشگاههاي معتبر داخلي و انجمن هاي علمي و درج لوگوي آنان در گواهي نامه ها و همچنين كسب گواهي نامه بين المللي ESC "دومين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي"  داراي اعتبار جهاني است و دانشگاههاي خارج از كشور نيز براي مقالات پذيرفته شده در اين كنفرانس امتيازعلمي قايل مي باشند.