مشارکت دانشگاه تکسین تایلند در کنفرانس
1399/08/20

دانشگاه تکسین تایلند به جمع مشارکت کنندگان در کنفرانس پیوست و شش تن از اساتید خود را جهت عضویت در کمیته علمی معرفی کرد.
کمیته علمی دانشگاه تکسین