نحوه دریافت گواهی شرکت در کنفرانس
1399/12/13

نحوه دریافت گواهی شرکت در کنفرانس
پژوهشگران پژوهشگران دارای مقاله پذیرفته شده و شرکت کنندگان بدون مقاله می توانند گواهی شرکت در کنفرانس را درخواست نمایند. برای این منظور وارد صفحه کاربری خود شده و در قسمت خدمات ویژه گواهی شرکت در کنفرانس را به تعداد مورد نظر علامت زده و تعرفه مربوطه را آنلاین پرداخت نمایند.
بدیهی است ابتدا باید در قسمت نوع ثبت نام گزینه با مقاله یا بدون مقاله را مشخص کرده باشند.دارای مقاله پذیرفته شده و شرکت کنندگان بدون مقاله می توانند گواهی شرکت در کنفرانس را درخواست نمایند. برای این منظور وارد صفحه کاربری خود شده و در قسمت خدمات ویژه گواهی شرکت در کنفرانس را به تعداد مورد نظر علامت زده و تعرفه مربوطه را آنلاین پرداخت نمایید.