لوح تقدیر سخنرانی......
1400/07/13

بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری، به سخنرانان کنفرانس لوح تقدیر سخنرانی اهداء می شود.