دکتر محمد آیتی مهر
1400/08/23

جناب آقای دکتر محمد آیتی مهر عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس بین مامللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی منصوب شد.