تغییر زمان برگزاری و تمدید مهلت ارسال مقالات
1401/03/09

با توجه به تداخل زمان برگزاری کنفرانس با امتخانات پایان ترم و به منظور فراهم نمودن زمینه مشارکت بهتر دانشگاهیان عزیز، زمان برگزاری کنفرانس به 14 تیرماه 1401 تغییر یافت.