اهدای لوح تقدیر سخنرانی5
1401/04/03

بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری، در پایان مراسم برگزاری به سخنرانان "پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی" لوح تقدیر سخنرانی تقدیم می شود.