دوره پنجم کنفرانس برگزار شد.
1401/04/15

دوره پنجم کنفرانس برگزار شد.
عکس یادگاری پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی.  ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ دانشگاه تهران.