صدور گواهي پذيرش زودهنگام
1396/11/16

به منظور رفاه حال دانشجويان در شرف دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد، شوراي سياستگذاري همايش تصميم به داوري سريع و صدور گواهي پذيرش زودهنگام گرفته است.  خط تلگرام 09017242753 پشتيبان شما