دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران
1397/08/14

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران به جمع مشاركت كنندگان در" اولين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي" پيوست.