مشاركت دانشگاه پيام نور استان ايلام
1397/09/16

دانشگاه پيام نور استان ايلام مشاركت علمي خود را در كنفرانس اعلام و جمعي از اساتيد خود را جهت عضويت در كميته علمي معرفي كرد.