سابقه كنفرانس

سابقه كنفرانس

كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي داراي مجوز رسمي شماره 16/76077 از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و با كد اختصاصي 23104-87181 در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC  نمايه شده است.