محل برگزاري

دانشگاه تهران محل برگزاري کنفرانس:

مقرر است کنفرانس به صورت حضوری به نشانی تهران. م انقلاب. خ انقلاب اسلامي. خ 16 آذر. دانشگاه تهران.  كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، برگزار شود


3