سابقه كنفرانس

 كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي داراي مجوز وزارت علوم مي باشد.

موسسه پژوهشي مديريت مدبر با مشاركت علمي دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، دانشگاه خوارزمي، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، دانشگاه پيام نور استان ايلام، دانشگاه فرهنگيان استان ايلام، انجمن علمي قرآن و تحول علوم ايران و انجمن آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران و همچنين همكاري دانشگاه علمي كاربردي شهرداري تهران و دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود و ديگر مجامع علمي و بر اساس مجوز وزارت علوم و برابر آيین نامه 15/88780 مورخ 1393/5/25 هيات امنا و هيات هاي مميزه وزارت متبوع مبادرت به برگزاري كنفرانس نموده است و داراي كد مجوز 16/76077 از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و كد اختصاصي نمايه از پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC به شماره 23104-97181 مي باشد. تمام مقالات پذيرفته شده در سايت مرجع دانش و پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC به صورت رايگان نمايه مي شوند و متقاضيان مي توانند علاوه بر گواهينامه معتبر و رسمي دبيرخانه دائمي همايش، گواهينامه مركز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي كشور SID و گواهي نامه بين المللي ESC  از كشور انگلستان را نيز دريافت كنند. همچنين امكان چاپ مقالات پذيرفته شده واجد شرايط در مجلات علمي پژوهشي ISI مورد تاييد وزارت علوم فراهم شده است.
دومين دوره كنفرانس كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي با مشاركت دانشگاههاي معتبر اروپايي، آسيايي، دانشگاههاي داخلي و انجمن هاي علمي برگزار مي شود و امکان نمایه مقاله مذکور در SID  و CIVILICA  و صدور گواهینامه بین المللی ESC فراهم شده است. لذا  كنفرانس داراي اعتبار جهاني مي باشد .
سومين دوره كنفرانس كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي با مشاركت دانشگاههاي معتبر اروپايي، آسيايي، دانشگاههاي داخلي و انجمن هاي علمي برگزار شد و امکان نمایه مقاله مذکور در SID  و CIVILICA  و صدور گواهینامه بین المللی ESC و گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal فراهم گردید. لذا  كنفرانس داراي اعتبار جهاني مي باشد .
چهارمین دوره كنفرانس كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي با مشاركت دانشگاههاي معتبر و انجمن هاي علمي برگزار در 11 آذرماه 1400 به صورت آنلاین برگزار شد. و امکان نمایه مقاله مذکور در SID  و CIVILICA  و نمایه مقالات پذیرفته شده در پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز) و گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal فراهم گردیده است. لذا  كنفرانس داراي اعتبار جهاني مي باشد .
پنجمین دوره كنفرانس كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي با مشاركت دانشگاههاي معتبر و انجمن هاي علمي برگزار در 31 خردادماه 1401 برگزار می شود. همچنین امکان نمایه مقاله مذکور در SID  و CIVILICA  و نمایه مقالات پذیرفته شده در پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز) و گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal فراهم گردیده است. لذا  كنفرانس داراي اعتبار جهاني مي باشد .